RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU 

DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018 roku stosujemy nowe Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych. W DDK Edition popieramy wszystkie działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych i podnoszenie świadomości w tym zakresie. W związku z powyższym przesyłamy Państwu informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

Działając za DDK Edition s.c. Dariusz Krakowiak, Andrzej Krakowiak, niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”), wnoszę o wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie przez DDK Edition s.c. Dariusz Krakowiak, Andrzej Krakowiak – jako administratora – Państwa danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży produktów i usług oferowanych przez DDK Edition s.c. Dariusz Krakowiak, Andrzej Krakowiak, a także w celach marketingowych.

DDK Edition s.c. Dariusz Krakowiak, Andrzej Krakowiak jako Administrator Państwa danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest DDK Edition s.c. Dariusz Krakowiak, Andrzej Krakowiak z siedzibą w Baranowie przy ul. Szamotulskiej 15, 62-081 Baranowo, NIP: 7780172363, Regon: 630211410.

 2. DDK Edition s.c. Dariusz Krakowiak, Andrzej Krakowiak przetwarza i będzie przetwarzała Państwa dane osobowe do prowadzenie z Państwem negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej z Państwem umowy lub umów sprzedaży produktów oraz usług oferowanych przez DDK Edition s.c. Dariusz Krakowiak, Andrzej Krakowiak do celów statystycznych mierzących dane ekonomiczne DDK Edition s.c. Dariusz Krakowiak, Andrzej Krakowiak (takie jak np.: wyniki sprzedaży) oraz do celów archiwalnych dotyczących informacji o Klientach obsłużonych przez DDK Edition s.c. Dariusz Krakowiak, Andrzej Krakowiak (w tym przechowywania referencji od Klientów), a także dla ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń przed Sądem. 


 3. DDK Edition s.c. Dariusz Krakowiak, Andrzej Krakowiak przetwarza i będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy, a dalej przez czas wykonania umowy sprzedaży produktów czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym DDK Edition s.c. Dariusz Krakowiak, Andrzej Krakowiak jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży (tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Po upływie wskazanych okresów czasu Państwa dane zostaną przez DDK Edition s.c. Dariusz Krakowiak, Andrzej Krakowiak zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych i historycznych.

 4. DDK Edition s.c. Dariusz Krakowiak, Andrzej Krakowiak przetwarza i będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane do wystawienie faktury (NIP, adres siedziby firmy, nazwa firmy), dane do wystawienia paragonu (imię i nazwisko, adres zamieszkania); imię i nazwisko osoby lub osób działających w imieniu Klienta, jej numer telefonu i e-mail służbowy.

 5. Przetwarzanie przez DDK Edition s.c. Dariusz Krakowiak, Andrzej Krakowiak wskazanych wyżej kategorii danych osobowych jest niezbędne do tego, żeby Firma mogła w sposób należyty zrealizować zamówienia i usługi, które są przedmiotem zawartej z Państwem umowy.

 6. Przetwarzanie przez DDK Edition s.c. Dariusz Krakowiak, Andrzej Krakowiak. wskazanych wyżej danych osobowych jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, tj. do prowadzenia z Państwem negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej z Państwem umowy lub umów sprzedaży produktów oraz usług oferowanych przez DDK Edition s.c. Dariusz Krakowiak, Andrzej Krakowiak a także w celach marketingowych zmierzających w szczególności do ponownego zawarcia i realizacji umowy sprzedaży produktów oraz usług oferowanych przez DDK Edition s.c. Dariusz Krakowiak, Andrzej Krakowiak.

 7. Przetwarzanie przez DDK Edition s.c. Dariusz Krakowiak, Andrzej Krakowiak wskazanych wyżej kategorii danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. na podstawie zgody osób, których dane dotyczą.

 8. Posiadane przez DDK Edition s.c. Dariusz Krakowiak, Andrzej Krakowiak dane pochodzą od osób, których one dotyczą (tj. bezpośrednio od Państwa lub od Państwa upoważnionych pracowników), a także z publicznych, powszechnie dostępnych stron internetowych i rejestrów, w szczególności z wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 9. Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez DDK Edition s.c. Dariusz Krakowiak, Andrzej Krakowiak są: pracownicy, współpracownicy DDK Edition s.c. Dariusz Krakowiak, Andrzej Krakowiak, biuro rachunkowe, kancelarie prawne, krajowe rejestry długów, firmy kurierskie i spedycyjne (w celu dostarczenia przedmiotu zamówienia). Wszystkie te osoby zostały przeszkolone przez DDK Edition s.c. Dariusz Krakowiak, Andrzej Krakowiak. w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.

 10. DDK Edition s.c. Dariusz Krakowiak, Andrzej Krakowiak nie przekazuje i nie będzie przekazywał Państwa danych do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

 11. DDK Edition s.c. Dariusz Krakowiak, Andrzej Krakowiak przetwarza lub będzie przetwarzać Państwa dane osobowe za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie (takie jak m.in. szyfrowanie i anonimizacja przesyłanych informacji, cykliczne zmiany haseł dostępu do systemów). DDK Edition s.c. Dariusz Krakowiak, Andrzej Krakowiak przetwarza Państwa dane osobowe poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

 12. DDK Edition s.c. Dariusz Krakowiak, Andrzej Krakowiak ustanowiło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który jest dostępny pod adresem e-mail: ochronadanych@ddkedition.com.pl

 13. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Państwa cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanych przez DDK Edition s.c. Dariusz Krakowiak, Andrzej Krakowiak na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody co do przetwarzania przez DDK Edition s.c. Dariusz Krakowiak, Andrzej Krakowiak danych niezbędnych do wykonania umowy, może spowodować zakończenie prowadzenia negocjacji handlowych, a także sprzedaży produktów i świadczenia usług przez DDK Edition s.c. Dariusz Krakowiak, Andrzej Krakowiak. O fakcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, DDK Edition s.c. Dariusz Krakowiak, Andrzej Krakowiak poinformuje Państwa niezwłocznie po cofnięciu takiej zgody.

 14. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres e-mail: ochronadanych@ddkedition.com.pl stosownego oświadczenia. Poniżej przedstawiamy przykładowe oświadczenie: 
„Działając w imieniu (nazwa podmiotu) z siedzibą w (adres siedziby) jako jej (funkcja osoby składające oświadczenie wraz z wykazaniem jej umocowania do reprezentacji podmiotu)/ albo Ja – imię i nazwisko, adres zamieszkania – niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez DDK Edition s.c. Dariusz Krakowiak, Andrzej Krakowiak z siedzibą w Baranowie moich danych osobowych”.

 15. DDK Edition s.c. Dariusz Krakowiak, Andrzej Krakowiak informuje, że posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 16. Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez DDK Edition s.c. Dariusz Krakowiak, Andrzej Krakowiak Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu wyrażenia zgody na przetwarzanie przez DDK Edition s.c. Dariusz Krakowiak, Andrzej Krakowiak Państwa danych osobowych w celach i na zasadach określonych powyżej, proszę o wysłanie odpowiedzi na niniejszego e-maila o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla realizacji celów i na zasadach określonych w e-mailu skierowanym do mnie przez DDK Edition s.c. Dariusz Krakowiak, Andrzej Krakowiak”. Zgodnie z przepisem art. 4 pkt. 11 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zgoda osoby, której dane dotyczą może również przybrać formę wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. 
Jeżeli zatem nie odpowiecie Państwo na niniejszego e-maila we wskazany wyżej sposób, ale zamiast tego przystąpicie do realizacji umowy zawartej z DDK Edition s.c. Dariusz Krakowiak, Andrzej Krakowiak lub podejmiecie wyraźne działania zmierzające do zawarcia takiej umowy, DDK Edition s.c. Dariusz Krakowiak, Andrzej Krakowiak uzna, że przedmiotowa zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych we wskazanym wyżej zakresie została udzielona w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny. 
Jednocześnie informuję, że w razie nie wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w jeden ze wskazanych powyżej sposób, dalsze przetwarzanie przez DDK Edition s.c. Dariusz Krakowiak, Andrzej Krakowiak Państwa danych do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych za niezgodne z pierwotnymi celami, a więc prawnie dozwolone DDK Edition s.c. Dariusz Krakowiak, Andrzej Krakowiak wdroży jednocześnie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą.

Niniejszy e-mail jest również formą realizacji przez DDK Edition s.c. Dariusz Krakowiak, Andrzej Krakowiak, jako administratora danych osobowych, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.